Elva har utløp i Astafjorden ved Lauvdal. Kraftstasjonen vil ligge ca. 100 m oppstrøms elva, på oversiden av Rv 141.