Kveken kraftverk ligger ovenfor prosjektet Kinsedalselvi på østsiden av Lustrafjorden. Inntak vil være nedenfor samløpet med Kvekelvi ved ca. kote 525. Rørgaten vil ligge langs veien nedover dalen. Kraftverket etableres ved kote 235.