I strømnettet må produksjonen alltid være lik etterspørselen for å opprettholde spenningen. Gjennom balansemarkedet (Statnett) vil erstatningskraft selges eller kjøpes, og må betales av de produsenter eller forbrukere som er i ubalanse i forhold til planlagt produksjon/forbruk.

For småkraftverk er det vanskelig å forutsi nøyaktig produksjon til enhver tid. Som en liten aktør er det derfor større sannsynlighet for at man vil måtte kjøpe eller selge erstatningskraft. Dette vil være en kostnad for grunneierne. I realiteten vil derfor den enkelte småkrafteier selge strømmen sin via en lokal el-distributør eller en kraftmegler. Blåfall har mange kraftverk i produksjon over hele landet, og vil jevne ut ubalansen og dermed redusere kostnadene for det enkelte kraftverk.