Ingrid Welde om konsesjonssøknader

Ved første øyekast kan det virke enkelt, men å skrive en god konsesjonssøknad byr på mange utfordringer. Det har mange smertelig fått erfare. En konsesjonssøknad skal gi svar på en rekke spørsmål rundt utbygging av et vassdrag, og her er kravene ganske like om vassdraget er lite eller stort.


Ingrid Welde er prosjektingeniør i Blåfall.

Konsesjonssøknaden må:

  • Gi en beskrivelse av kraftverket som skal bygges: Tekniske data som vannføring og antatt produksjon, kostnadsoverslag og opplysninger om anlegget; damtype, rørtrasé, stasjonsplassering mm.
  • Vurdere hvilken innvirkning utbyggingen har på miljø, natur- ressurser og samfunn. Er det reindrift i området, er elva en viktig gyteplass for fisk, finnes det sjelden vegetasjon eller truede plantearter i området?
  • Gi en oversikt over avbøtende tiltak. Det vanligste er å ha krav til minstevannføring, men det kan også være behov for fisketrapp eller fuglekasser.

I Blåfall gjør vi denne jobben i samarbeid med erfarne konsulenter. Underveis i prosessen har vi god kontakt med offentlige myndigheter og fageksperter for å sikre at søknaden inneholder alt den skal inneholde. Det er spennende og krevende når et småkraftverk skal bygges,og godt begynt e rsom kjent halvt fullendt!