“Bærekraftig småkraft” – leder av energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V)

Vannkraft er den desidert viktigste kilden til energiproduksjon i Norge i dag, og vil være det i fremtiden. Med de nasjonale begrensningene som er lagt på utbygging av nye magasinkraftverk, er småkraft den viktigste bidragsyteren for produksjon av ny fornybar energi basert på vann. Småkraft har et stort potensiale som kan videreutvikles innenfor forsvarlig miljøpolitikk. Men det er utfordringer som må løses for at dette skal bli virkelighet.


For det første ble ikke 160-170 småkraftverk bygd mellom 2004 og 2009 tildelt grønne sertifikater selv om mange mener de var lovet dette fra flere regjeringer. Venstre har sammen med Frp, KrF og Høyre fremmet forslag på Stortinget i forrige periode at disse burde inkluderes i ordningen, siden de fikk lovnad om det og tok investeringer på bakgrunn av denne lovnaden. Politikere må holde det de lover.

For det andre er det slik at muligheten for å få grønne sertifikater til fornybare energiprosjekt i Norge forsvinner ved utgangen av 2020, mens svenskene har en overgangsordning som trapper ned tildelingen over 15 år etter 2020. For mange kan det bli et kappløp å rekke fristen for sertifikatmarkedet i 2020. Venstre mener det sannsynligvis er behov for ordninger også etter 2020. Samtidig må vi bruke tiden frem til da på å videreutvikle også mindre modne fornybare energikilder, slik at vi også etter 2020 kan være i posisjon til å levere kraft og teknologi fra Norge, og ha en fornybarnæring helt i verdensklasse.

For det tredje er overføringsnettet fortsatt en stor flaskehals på veien mot ny småkraftproduksjon. Derfor er det viktig for Venstre å la Statnett realisere sine investeringsplaner, samtidig som det er et behov for en strukturering av nettstrukturen i Norge, med færre og mer robuste nettselskaper. Et bedre nett bør i hovedsak finansieres av forbrukerne. En for stor økonomisk byrde for de fornybare kraftselskapene vil skape en konkurranseulempe mot for eksempel svenske prosjekter, som vi er en del av et felles marked med.

For det fjerde står det 700-800 konsesjonssøknader for småkraft i kø hos NVE. Venstre mener regjeringen er på rett spor når det gjelder antall saksbehandlere, men ønsker å effektivisere prosessen ved å innføre fylkesvise utbyggingsplaner for småkraft, slik at sorteringen av kurante prosjekter kan gjøres før de søker konsesjon hos NVE.

Til slutt har vi problematikken ved at grunnrenteskatten i dag slår inn ved en installert effekt på 5 megawatt. Dette er uheldig, og gjør at man ikke tar ut potensialet i småkraftverkene ved at mange bygger kraftverk under 5 MW selv om inngrepene ikke hadde økt ved høyere installert effekt. Derfor mener Venstre at man bør innføre skattemodell som gir incentiver til å bygge kraftverkene optimalt etter effekt, og ikke etter skattetilpasning.